Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Opvolging van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan voor het jaar 2016
FR

Opvolging van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan voor het jaar 2016


Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) vermeldt de strategische doelstellingen voor ons politiekorps voor een periode van 4 jaar. De keuze van de doelstellingen wordt enerzijds bepaald door een scanning en analyse van de beheersgegevens en de criminaliteitscijfers en anderzijds door de raadpleging van de verschillende belanghebbenden (administratieve en gerechtelijke overheden, onze partners, onze verschillende diensten,…) door de noden en verwachtingen van de bevolking en door de prioriteiten ingeschreven in het nationaal veiligheidsplan.

Voor de periode 2014 – 2017 heeft ons politiekorps, aangaande criminaliteit, volgende prioriteiten[1] weerhouden: diefstallen in woningen, diefstallen met geweld en de gauwdiefstallen.

De vierde prioriteit is overlast en straatdeals, en meer bepaald het consolideren van onze aanpak betreffende openbare reinheid, tags/vandalisme en geluidsoverlast. Wij hebben dan ook in dit verband een nieuw actieplan omtrent geluidsoverlast door storend gedrag uitgewerkt.

Ons politiekorps heeft van de verkeersveiligheid, een zaak die ons allen aanbelangt, een prioriteit gemaakt en dit blijft één van haar belangrijkste stokpaardjes. Om het aantal dodelijke ongevallen en/ of ongevallen met gekwetsten te verminderen hebben wij tijdens het ganse voorbije jaar acties georganiseerd om de strijd aan te binden met de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen zijnde: rijden onder invloed, overdreven snelheid, gebruik van GSM aan het stuur, enz.

De voor onze zone prioritaire fenomenen die begin 2014 werden bepaald, worden nog steeds, per prioriteit, opgevolgd door specifieke werkgroepen. Deze verschillende werkgroepen zijn samengesteld uit vrijwilligers, personeelsleden die over een uitgesproken expertise beschikken over het onderwerp.

inbraak

Op het vlak van de inbraken vinden de nieuwe documenten, ontworpen om zoveel mogelijk nuttige gegevens op te leveren voor het oplossen van diefstallen in woningen, steeds meer ingang bij de verbalisanten (initieel en navolgend proces-verbaal, alsook het interventierapport).

De technopreventiebrochures en de fiches bedoeld als geheugensteun kennen een groot succes bij de buurtbewoners die erg opgetogen zijn met de praktische raadgevingen om hun woning te beveiligen.

Onze zone heeft opnieuw met veel enthousiasme deelgenomen aan de preventiecampagnes "Rozet" en "Eén dag niet " door enerzijds het sensibiliseren van burgers en handelaars en anderzijds door het politietoezicht te verscherpen. Voor haar 3de editie in België heeft de actie de nadruk gelegd op het voorkomen van diefstallen, woninginbraken en de zogenaamde diefstallen met list ten aanzien van senioren (cf. de brochure " 7 tips …tegen diefstal met list "). De vergaderingen die door onze diensten werden georganiseerd voor dit kwetsbare publiek kon rekenen op veel steun in de drie districten.

senior

Onze Cel Diefstalpreventie heeft zich dan weer ingespannen om haar publiek –burgers zowel als politiemensen-, te laten genieten van haar steeds groter wordende expertise. Er werden verscheidene acties op het getouw gezet zoals het graveren van fietsen, het opzetten van specifieke stands en het sensibiliseren van de bevolking tijdens evenementen.

In 2016 werd op het vlak van de gauwdiefstallen de goede samenwerking voortgezet die tijdens het vorige jaar tot stand kwam met de preventiediensten van de Stad Brussel en de gemeente Elsene.

Vanuit eenzelfde streven om toeristen attent te maken op de problematiek van de gauwdiefstallen, hebben onze politiemensen meegeholpen aan het uitdelen van preventieflyers op strategische plaatsen die het uitverkoren jachtterrein zijn van gauwdieven. Tijdens de verschillende vergaderingen die wij met onze partners hebben gehouden, werd er besloten om bij de aanvang van 2017 aan verscheidene horecazaken uit het centrum van Brussel tafelsets uit te delen met daarop preventietips tegen gauwdiefstallen. Deze samenwerking uitte zich in het verspreiden van 4 animatieclips die speciaal werden gerealiseerd in het kader van de preventiecampagne " Safe in the city " door de partners van het project namelijk de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de preventiediensten BRAVVO en deze van Elsene en de vereniging van de Brusselse hotels. Deze preventieclips worden vertoond in hotels, stations, musea en andere Brusselse toeristische trekpleisters en tonen de werkwijzes die gauwdieven gebruiken, maar ook de goede reflexen die men moet hebben om hen te dwarsbomen.

De sectie Trekkers, onze dienst ter bestrijding van de gauwdiefstallen, heeft eveneens sensibiliserings- en opleidingssessies georganiseerd voor ons personeel op het terrein en voor onze partners (hotels, gemeenschapswachters, handelaars, ambassades, gidsen) om hen te helpen bij het herkennen van de meest gebruikte technieken die door de gauwdieven worden gehanteerd en om hen de basispreventiemaatregelen bij te brengen. Twee leden van deze gespecialiseerde sectie hebben deelgenomen aan een Europese conferentie georganiseerd op initiatief van de politie van München met als thema pickpocketing die plaatsvond van 15 tot 17 november 2016 in Den Haag.

Naast de academische zitting waaraan afgevaardigden uit verschillende landen, waaronder specialisten van de politie en verschillende procureurs, deelnamen, hebben onze collega's ook meegewerkt aan workshops over het thema en voerden zij samen met hun Nederlandse collega's repressieve patrouilles uit in de stad. Dit liet hen toe om goede praktijken uit te wisselen met hun gastheren en om hun netwerk uit te breiden.

Naast het versterken van de kennis van het ganse personeel in deze materie blijft onze cel strategische analyse doorgaan met het identificeren van plaatsen waar de gauwdiefstallen zijn toegenomen en informeert zij hierover maandelijks zowel de sectie Trekkers als onze preventiepartners en dit met het oog op een snelle en doelmatige respons.

overval

Om de diefstallen met geweld (uitgezonderd de diefstallen met behulp van een wapen)- een bijzonder traumatiserend criminaliteitsfenomeen voor de slachtoffers- zo goed mogelijk aan te pakken, heeft de Directie van de Lokale Recherche verschillende adequate initiatieven ontwikkeld en samengevoegd. De centralisering van alle dossiers van diefstal met geweld op ons grondgebied werd geïntegreerd in de standaard werkprocessen. Hierdoor worden alle feiten op dezelfde wijze geregistreerd en afgehandeld en verhoogt de kwaliteit van het onderzoek, terwijl dossiers die gelijkenissen vertonen sneller worden opgemerkt. Ook het gestandaardiseerde verhoormodel dat zo ontworpen werd dat de tussenkomende politieambtenaar of de opsteller van het aanvankelijk proces-verbaal zoveel mogelijk gedetailleerde informatie kan verzamelen verhoogt de kwaliteit van de afhandeling.

De werkgroep die met deze prioriteit is belast, heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van een toepassing vergelijkbaar met WhatsApp die het mogelijk maakt om gegevens op een interne en beveiligde manier uit te wisselen, waardoor operationele personeelsleden in real time vertrouwelijke gegevens in zowel tekstvorm als in afbeelding kunnen overmaken. Deze toepassing is momenteel nog in de ontwikkelingsfase.

De problematiek van de overlast heeft, mede door het uitvoeren van acties tegen sluikstorten, ervoor gezorgd dat de samenwerkingsverbanden met de gemeentediensten werden hernieuwd en versterkt. Er werd uitvoerig gevolg gegeven aan klachtbrieven (analyse en actie) en de Hypnospatrouilles, ingezet voor het bestrijden van nachtlawaai, waren het ganse jaar bijzonder bedrijvig. Onze patrouilles hebben dit jaar in het totaal zo'n 20.000 uur gepresteerd in het bestrijden van dergelijke vormen van hinderlijk gedrag.

De grote interesse van onze zone voor het mobiel internetplatform FixMyStreet[2] situeert zich in hetzelfde kader van overlast; dit platform maakt het mogelijk om aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle problemen op het vlak van stedenbouw en de reinheid van Brusselse openbare ruimtes te melden om ze so snel mogelijk aan te pakken. Hierdoor zou elke politieambtenaar tijdens zijn patrouille met behulp van een eenvoudige smartphone gebrekkige situaties kunnen aangeven met het oog op een snelle verbetering ervan.

Na een zeer geslaagde proefperiode waaraan het personeel van ons commissariaat van de Collegestraat in Elsene haar medewerking verleende, zou het gebruik van deze praktische toepassing ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van de bevolking binnenkort binnen het ganse politiekorps kunnen veralgemeend worden.

Wij vermelden nog de initiatieven die op het grondgebied van de gemeente Elsene werden genomen voor een betere beteugeling van de inbreuken met betrekking tot de openbare reinheid.

Om de problematiek van de straatdeals aan te pakken hebben onze gerechtelijke en territoriale diensten vruchtbare samenwerkingsverbanden opgezet tijdens gemengde acties waaraan ook externe partners hebben deelgenomen.

Er wordt overleg gehouden om de inhoud van de opleidingen te verbeteren en deze aantrekkelijker te maken voor ons personeel. De bestaande tools werden geactualiseerd naarmate de talrijke wetswijzigingen zich hebben voorgedaan zodat het personeel kan beschikken over informatie die accuraat en up-to-date is.

De prioriteiten die in 2016 werden bepaald, dienen voor de komende drie jaar geconsolideerd te worden door een akkoord van onze zonale politieraad begin 2017. Andere thema's zoals de opvolging van het plan ter bestrijding van radicalisme dienen hierin opgenomen te worden.


[1] Het begrip prioriteit heeft betrekking op « ernstige » feiten in functie van het aantal feiten, de weerslag op het dagdagelijks leven of op het welzijn van de slachtoffers en die een integrale en geïntegreerde aanpak vereisen.

[2] www.fixmystreet.irisnet.be

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login