Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
FR

District 1


dct1

SAMENSTELLING VAN DISTRICT 1

5 wijkcommissariaten

1 territoriale interventiebrigade

Een dienst onthaal van de bevolking 7d/7, 24u/24

437 medewerkers [1]

 

Het 1ste district in enkele evenementen

 • Winterpret
 • De Nationale Feestdag en het Bal National
 • The Belgian Pride
 • Het Brussels Summer Festival
 • Het Irisfeest
 • De 20 km van Brussel
 • De Brussels Jazz Marathon

Het 1ste district bestaat uit vijf afdelingen en een interventiedienst. Deze diensten worden overkoepeld door een centrale sectie operaties die meer in het bijzonder belast is met het beheren en coördineren van de inzet van het personeel en met de opvolging van diens opdrachten en acties. Dit is slechts een deel van de opdrachten die zijn toevertrouwd aan deze dienst die eigenlijk de algemene toezichthouder is van iedereen in het district.

De totale capaciteit van het district wordt nu in het hele district ingezet, in tegnstelling tot het verleden waar het personeel en de middelen van een afdeling enkel de opdrachten op het grondgebied van deze afdeling vervulden. Deze manier van werken was niet langer houdbaar. Grootschalige en/of langdurige evenementen worden voortaan beheerd door het personeel van het district dat hoe langer hoe meer beschouwd wordt als één eenheid.

Toch moet gezegd worden dat elke afdeling af te rekenen heeft met specifieke fenomenen en problemen die eigen zijn aan haar grondgebied en die alle kennis en ervaring vereisen van de vrouwen en mannen die er werken. Er bestaat dan ook geen, zij het preventieve of repressieve, kant-en-klare oplossing die de politie kan toepassen op alle afdeling.

Wij mogen ook de inspanningen die men sedert de tragische aanslagen die ons land troffen niet onderschatten, deze vraagt heel wat van het personeel van alle diensten en afdelingen, ongeacht het district, voor wat betreft het toezicht en de beveiliging van het grondgebied.

Enkele voorbeelden van centrale acties die door het 1ste district tijdens het afgelopen jaar werden gehouden:

 • elke maand besteedt onze politiezone bijzondere aandacht aan een specifiek thema over verkeersveiligheid en asociaal gedrag aan het stuur (het eerbiedigen van parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit, het dragen van de gordel en het verplichte gebruik van een kinderzitje, verkeersinbreuken begaan door de zwakke weggebruikers, gsm-en aan het stuur, …). Dit actieplan opgesteld door onze Verkeersdirectie, vereist naast haar eigen personeel ook de inzet van het personeel van de districten.

 • nog binnen het kader van de verkeersveiligheid, organiseert het eerste district twee keer per maand via een onderling rotatiesysteem tussen haar afdelingen een actie drugs en alcohol aan het stuur;

 • zij gaat over tot het controleren van instellingen die als problematisch werden bestempeld tijdens de vergaderingen “openbare rust” waaraan ons politiekorps en verschillende diensten van de Stad Brussel deelnemen. Het komt erop aan na te gaan of deze handelszaken de plichten en verantwoordelijkheden die hen worden opgelegd met betrekking tot tewerkstelling en stedenbouwkundige normen, nakomen en zich niet inlaten met onwettige praktijken zoals de handel in verdovende middelen. Er werden dit jaar zo’n twaalftal gerichte acties georganiseerd in deze materie;

 • de beveiliging van het openbaar vervoer. 

DCT1/D51

dct1d51

Clovislaan 10, 1000 Brussel

 • Tel : 02/279.85.10
 • Fax : 02/279.85.09

 

Wijken Park, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, Montoyer, Squares, Noord-Oost en de Europese wijk

56 medewerkers

Het werk van de afdeling 51, ontstaan uit de in 2015 doorgevoerde fusie van de 1ste en 5de afdeling, wordt gekenmerkt door protocollaire werkzaamheden, grote vieringen en vergaderingen van Europese leiders. De aanwezigheid van de Europese instellingen, het Koninklijk Paleis en het Warandepark doen tal van activiteiten ontstaan die een omkadering door de politie vereisen. Voor de eerste elf maanden van het jaar telt zij al meer dan 1 000 evenementen waaronder:

Evenementen buiten de Europese toppen die betrekking hebben op de Europese instellingen:

 • talloze recepties gegeven ter ere van hoogwaardigheidsbekleders (wij vermelden onder andere voor dit jaar John Kerry, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken en Ban Ki-moon, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties);
 • opendeurdag van de Europese instellingen.

De talrijke bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders in ambassades of diplomatieke vertegenwoordigingen

De verschillende plechtigheden georganiseerd door de Koninklijke Militaire School

(bevelsoverdracht, einde van de promotie leerling-officieren, …)

De plechtigheden van de overhandiging van de Geloofsbrieven in het Koninklijk Paleis

De plechtigheden aan de Onbekende Soldaat

De verplaatsingen en bezoeken van de Koninklijke Familie.

De Nationale Feestdag van 21 juli

Tal van culturele, feestelijke en sportieve evenementen

De concerten in het Paleis voor Schone Kunsten waaronder de Koningin Elisabethwedstrijd, de evenementen die plaatsvinden in het complex “Square” zoals de Magritte du Cinéma, het Filmfestival voor de Fantastische Film, de 20 km van Brussel, de Marathon van Brussel, het Brussels Summer Festival, het Irisfeest, het Stripfestival, de Apéros urbains, het Eat! Brussels Festival, het Indian Food Festival, Boterhammen in het Park, het Brussels Game Festival, Landelijk Brussel, het Sportfeest enz..

Deze afdeling is eveneens belast met het beheer van zowel het dispositief Hospitality [2] als van een telefonische permanentie die bij elke Europese top in werking worden gesteld, hetgeen massa’s werk vertegenwoordigt. Bovenop de talrijke omkaderings- en beveiligingsopdrachten uitgevoerd in het raam van deze evenementen worden er uiteraard regelmatig gerichte politieacties georganiseerd die in een bepaalde aanpak kaderen zoals - niet limitatief - de verkeersveiligheid, de strijd tegen de overlast.

22 maart 2016 staat voor altijd gegrift in het collectief geheugen, maar eveneens in dat van het personeel van de afdeling 51; het station Maalbeek bevindt zich op het grondgebied van deze eenheid. Toen het bericht van de opzettelijke ontploffing van het metrostel bekend raakte, zijn quasi alle beschikbare personeelsleden spontaan “opgekomen” om hun collega’s die reeds tussenbeide kwamen, ter hulp te schieten.

In de dagen en weken na deze dramatische dag werden de personeelsleden dikwijls ingezet voor tal van ordediensten die het gevolg waren van deze aanslag. Bij wijze van voorbeeld vermelden wij hier het plaatsbezoek door de parlementaire onderzoeks-commissie, de onthaaldag van de slachtoffers en hun familieleden, de inhuldiging van de herdenkingsmuur of nog de plechtigheid voor de heropening van het metrostation.

Deze manschappen werden ook dikwijls ingezet voor de versterkte politiebeveiliging van diverse evenementen die op het grondgebied van de afdeling 51 werden gehouden sedert de aanslag. 

DCT1/D02

dct1d02

Kolenmarkt 30, 1000 Brussel  

 • Tel : 02/279.72.10
 • Fax : 02/279.72.09 

Wijken Centrum, Martelaren en Zavel

42 medewerkers

De tweede afdeling staat bekend voor zowel de talrijke en verscheiden activiteiten en evenementen die er plaatsvinden als voor de aantrekkingskracht van haar handels- en horecazaken die bij toeristen en liefhebbers van het nachtleven erg geliefd zijn. Er vinden gemiddeld minstens 3 evenementen per dag plaats die een politietoezicht vereisen om zowel de openbare veiligheid, de mobiliteit als de openbare rust te handhaven. Bij wijze van voorbeeld vermelden wij hier de Zinneke parade, Winterpret, Brussels Jazz Marathon, de Ommegang, The Belgian Pride of nog de Bierfeesten en het feest van de Fédération Wallonie-Bruxelles die elk jaar plaatsvinden op de Grote Markt naast de occasionele vieringen die er eveneens worden gehouden.

De uitbreiding van de voetgangerszone in de zomer van 2015, welke prominent aanwezig is op het grondgebied van deze afdeling, vereist eveneens een voortdurende en doorgedreven inzet van onze politie opdat iedereen die gebruikt maakt van de zone dit zou kunnen doen in een aangename, rustige en nette omgeving.

De tweede afdeling beschikt ook, mee door de aanwezigheid van een belangrijke handelskern op haar grondgebied, over een cel die volgens een multidisciplinaire benadering, de verschillende problemen die verband houden met handelszaken behandelt en daarbij zorgt voor een bijkomende aanwezigheid op het terrein. Deze cel werd CGAO (CAOB: Cel voor het Administratief en Operationeel Beheer) gedoopt. 

Operationele prioriteiten 2016 van de cel CGAO

Naast het deelnemen aan de MIVB-controleacties op de vervoersbewijzen, het controleren en identificeren van daklozen door het Herschamteam, hebben de leden van de cel CGAO zich dit jaar voornamelijk toegelegd op: 

 • acties gericht op het controleren van handelszaken voor wat betreft de strijd tegen zwartwerk in samenwerking met de RVA en voor wat betreft de controle van vergunningen, het opvolgen van de sancties, het aanklampen van klanten, het nazicht van terrassen en schragen in samenwerking met de cel HORECA van de Stad Brussel, de controle van de arbeidscontracten en van de identiteit van de werknemers of nog de inbeslagname van flessen alcohol bij gebrek aan een vergunning voor het schenken van sterke drank;
 • de acties Hypnos gericht op het controleren van night-shops en de strijd tegen het nachtlawaai tijdens de zomermaanden. Van juni tot september werden 370 controles uitgevoerd bij 83 handelszaken waarbij verscheidene inbreuken werden vastgesteld. Er werden ook 600 controles uitgevoerd in nachtwinkels.
 • de acties overlast gericht op het doen naleven van de artikelen van in het algemeen politiereglement;
 • de meer specifieke problematiek waarmee men te kampen heeft in de omgeving van het winkelcomplex City 2 waar bendes, voornamelijk minderjarigen, de openbare weg bezetten, er onderling vechten en oorzaak zijn van lawaai en bevuiling van de openbare weg (spuug,   wegwerpen van sigarettenpeuken, papier en blikjes) voorbijgangers hinderen en er niet voor terugschrikken om hen te beledigen.

Dit laatste punt is een opkomend fenomeen, waarvoor er verschillende acties werden georganiseerd in samenwerking met onder andere onze sectie jeugdcriminaliteit en -bescherming, teneinde de identiteit te controleren van deze spijbelaars.

Om hiertegen op een geschikte manier te kunnen reageren, werden en worden er nog steeds veelvuldige en voortgezette contacten onderhouden tussen enerzijds onze politiezone en anderzijds de veiligheid van het winkelcomplex en de directies van de naburige scholen die betrokken zijn bij deze gevallen van schoolverzuim.

Dit jaar heeft de cel CGAO meer dan 300 identiteitscontroles uitgevoerd bij jongeren die zich voor het merendeel bevonden in schoolverzuim, anderen waren verwikkeld in gerechtelijke zaken. Zij verzekert eveneens een quasi dagelijkse aanwezigheid bij het voormelde complex om er het plegen van misdrijven en het ontstane gevoel van onveiligheid aan te pakken.

DCT1/D03

dct1d03

Hopstraat 6, 1000 Brussel

 • Tef.: 02/279.73.10
 • Fax : 02/279.73.09 

Wijken: Vismarkt en Dansaert

49 medewerkers

Eén van de belangrijkste problemen waarmee de derde afdeling van DCT1 moet afrekenen heeft betrekking op de Alhambrawijk waar de heersende straatprostitutie allerhande overlast veroorzaakt en aanleiding geeft tot herhaalde klachten van de buurtbewoners. Dit is ongetwijfeld één van de belangrijkste aandachtpunten van deze afdeling die voortdurend en met blijvende inzet zorgt voor een zichtbare aanwezigheid van haar personeel in de wijk en er eveneens controleacties van de drankgelegenheden en hun cliënteel organiseert.

Winterpret neemt als jaarlijks terugkerend en grootschalig fenomeen, een belangrijke plaats in binnen het luik evenementen.

Eind februari, na een diepgaand onderzoek, heeft de territoriale veiligheidsbrigade DCT1/D03 een bende opgerold bestaande uit 6 jongeren die zich op Nieuwjaarsnacht schuldig hadden gemaakt aan brandstichting bij nacht en 6 diefstallen met geweld hadden gepleegd.

Sedert de aanslagen werd deze eenheid, naast haar taken als nabijheidspolitie, belast met hoofdzakelijk bewakingsopdrachten.

DCT1/D04

dct1d04

Hectoliterstraat 15, 1000 Brussel

 • Tef: 02/279.74.10
 • Fax: 02/279.74.09

Wijken Oude Markt en Anneessens

49 medewerkers

Het commissariaat van de vierde afdeling (DCT1/D04) bevindt zich in het hart van de Marollen, nabij de bekende Rommelmarkt. Geografisch gezien omvat deze afdeling de wijk van de Marollen en de Anneessenswijk gelegen in het centrum van de stad met een multiculturele bevolking afkomstig uit de vier windstreken waarvan het aantal wordt geschat op zo’n 25.000 personen.

Het Sint-Pietersziekenhuis en het hospitaal Cesar De Paepe maken deel uit van het landschap van de afdeling.

De Rommelmarkt op het Vossenplein, is werkelijk een instelling op zich en trekt tijdens het ganse jaar, 7 dagen op 7 duizenden kijklustigen. Een ploeg bestaande uit 4 inspecteurs is er permanent aanwezig om toezicht te houden over deze niet-alledaagse markt; zij waken over de naleving van de openbare orde en reinheid, het eerbiedigen van het gemeentereglement op de openbare markten van de Stad Brussel en verbaliseren de inbreuken op de wegcode en het strafwetboek.

De politieagenten en -inspecteurs van de vierde afdeling zijn eveneens aanwezig in de nabijheid van de scholen van hun wijken om er de veiligheid van de kinderen, ouders en leraars te verzekeren, het verkeersreglement te doen naleven en het oversteken voor de voetgangers te vergemakkelijken.

De rode draad die doorheen deze afdeling loopt, is ongetwijfeld het gerechtelijk werk gericht op de stadscriminaliteit. Het uitverkoren terrein zijn de straatdeals, één van de prioriteiten opgenomen in het zonaal veiligheidsplan van ons politiekorps. Het politiepersoneel van dit commissariaat schuimt dagelijks de straten van de afdeling af op zoek naar ordeverstoorders, straatdealers of daders van allerhande inbreuken.

Maar vergis u niet, het welzijn en de hulp aan de bevolking blijven prioritair voor het personeel van de vierde afdeling.

In 2016 heeft dit wijkcommissariaat niet minder dan 105 dossiers behandeld enkel en alleen ten laste van drugverkopers die de wijken van de Oude Markt en Anneessens hadden uitgekozen als speelveld voor hun illegale praktijken.

Op deze wijze konden 1 600 gram heroïne, meer dan 1 300 gram cocaïne, 2,1 kg cannabis en 5000 XTC-pillen onttrokken worden aan deze dodelijke afzetmarkt.

Het personeel van het commissariaat in de Hectoliterstraat heeft - voor alle dossiers samen - 228 gerechtelijke aanhoudingen uitgevoerd waarvan 172 geleid hebben tot een terbeschikkingstelling van het parket en 85 resulteerden in een aanhoudingsbevel.

Hierbij komen nog 19 personen waarvoor een bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd en die door de manschappen van DCT1/D04 van hun vrijheid werden beroofd, 120.000 euro afkomstig van illegale praktijken werden in beslag genomen.

De belangrijke vangst inzake handel in XTC van 2016 dateert van 3 maart en speelde zich af op het kruispunt van de Hoogstraat met de Waterloolaan. Die namiddag observeert een politiepatrouille een particulier die duidelijke tekenen van drugsverslaving vertoont. De man heeft een vluchtig contact met een andere man en er wordt gedeald voor de neus van de politiemensen. Koper en verkoper worden ter plekke aangehouden en bij de veiligheidsfouille van de verkoper worden 2 zakjes gevuld met cocaïne, meerdere dosissen van dezelfde stof, drie gsm’s en 250 Euro in kleine coupures aangetroffen. De huiszoeking die bij betrokkene thuis werd uitgevoerd, was zowaar nog indrukwekkender: 316 gram cocaïne, 700 gram versneden materiaal, twee gsm’s en…4 672 XTC-tabletten. De dealer werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Een andere belangrijke inbeslagname – dit maal voor heroïne- vond plaats op 31 mei. De aanhouding van de twee leveranciers en hun dealer heeft het mogelijk gemaakt om 630 gram van deze bijzonder gevaarlijke stof te onttrekken aan de afzetmarkt. De drie mannen werden eveneens onder aanhoudingsmandaat geplaatst en de aangetroffen 700 euro in beslag genomen.

In het verlengde van de drugdossiers, controleren de inspecteurs van DCT1/D04 regelmatig de cafés zodat deze administratief kunnen worden gesloten wanneer er drugs worden aangetroffen en/of de openbare orde er wordt verstoord.

DCT1/D06

dct1d06

Livornostraat 136, 1050 Brussel 

 • Tef.: 02/279.86.10
 • Fax: 02/279.86.09 

Wijken Louiza et Roosevelt

36 medewerkers

De zesde afdeling van district 1 omvat de Louizalaan, het Ter Kamerenbos, de Université Libre de Bruxelles alsook een rist ambassades. Het betreft een afdeling die door haar bijzondere ligging minder onderhevig is aan stadscriminaliteit. Bovenop de uitvoering van haar opdrachten als nabijheidspolitie, heeft zij ruimschoots bijgedragen aan de gezamenlijke inspanningen die geleverd werden sedert de aanslagen en verzekert zij de omkadering van grote en kleine evenementen waarvan de veiligheid wordt verzekerd door onze zone. Op deze manier heeft deze afdeling in 2016 haar medewerking verleend aan een twintigtal evenementen met meer dan 1 000 deelnemers. Wij vermelden hier onder andere de Nocturne van de ULB, Fiesta Latina, de Brussel-kermis, de Nationale Feestdag of het Brussels Summer Festival. Haar politiepersoneel werd eveneens opgevorderd wanneer er Europese Tops werden gehouden.

Zonder volledig te willen zijn, zet DCT1/D06 haar personeel eveneens in voor het beveiligen van het openbaar vervoer en de voetgangerszone, voor de bewaking van de scholen en bij verschillende acties georganiseerd in het kader van de verkeersveiligheid. De wijkinspecteurs spelen een belangrijke rol in de goede werking van de afdeling die, mede dankzij de aanwezigheid van een preventieadviseur in haar rangen, goed scoort op de aanpak van woninginbraken. In mei heeft het wijkcommissariaat van de Livornostraat met veel enthousiasme deelgenomen aan de actie Rozet gericht op het beveiligen van toegangsdeuren van woningen. Er werden meer dan 600 preventiebrochures uitgedeeld, 166 deuren nagezien waarvan er 59 een vermelding kregen in het register van woningen die mogelijk een doelwit kunnen zijn voor woninginbraken.

De meeste criminaliteit opgetekend door de afdeling heeft betrekking op de gauwdiefstallen, de diefstallen in voertuig en in woning, gevallen van vandalisme en van slagen en verwondingen. Dit jaar hebben haar inspanningen in te strijd tegen overlast veroorzaakt door prostitutie blijkbaar hun vruchten afgeworpen. Er werd inderdaad slecht één klacht door een buurtbewoner ingediend. Dat wil natuurlijk zeggen dat het fenomeen verdwenen is, maar wel dat de verstoringen van de rust van de buurtbewoners die hieruit ontstaan ernstig zijn afgenomen. De afdeling zal hieraan blijvend aandacht schenken.

De territoriale interventiebrigade van het 1ste district

(DCT1/BTI)

Naast haar afdelingen beschikt het eerste district ook, net zoals haar evenknie van district 2 en 3, over haar eigen territoriale interventiebrigade (BTI/DCT1). Deze eenheid bestaande uit 196 leden, waaronder de bikers, verzekert de politie-interventies en beheert alle vormen van overlast over het gans grondgebied van het district en dit zowel ’s nachts als overdag. Om deze veeleisende en risicovolle opdrachten met succes te kunnen volbrengen, kan zij rekenen op de bijstand van de Directie Interventies en Operationele Steun (INT). Hierop wordt dikwijls een beroep gedaan om een einde te maken aan nachtelijke vechtpartijen die het gevolg zijn van allerhande uitspattingen en die de politiemensen blootstellen aan de agressiviteit van de ordeverstoorders. De DCT1/BTI is eveneens zeer actief in de beveiliging en het verzekeren van de rust in de voetgangerszone en zij verleent daarbij nog steun aan het geheel van afdelingen van het eerste district tijdens het uitvoeren van hun opdrachten en specifieke acties. Het beveiligen van het openbaar vervoer en haar directe omgeving beslaat ook een groot deel van haar werk.

De dienst BTI/DCT1 heeft sinds november 2015 bij de oprichting van onze unieke zonale wachtdienst (GZW) de functionaliteit “onthaal” 7d/7 en 24u/24 van onze Hoofdafdeling hernomen, die gevestigd is in het hart van de stad, aan de Kolenmarkt.

Zo worden de registratie van de klachten, het afleveren van bewijzen en administratieve documenten, het doorverwijzen van uitgenodigde personen naar de betrokken diensten en het verstrekken van informatie aan de bevolking en deze oriënteren naar de geschikte diensten, integraal waargenomen door politieambtenaren van de BTI/DCT1 bijgestaan door burgerpersoneel dat speciaal gevormd werd voor deze essentiële taak die het onthaal van de bevolking is.

Voor 2016 uit zich dit in het opstellen van 8 300 processen-verbaal en om en bij de 1 500 meldingen. De meest voorkomende klachten gaan over diefstallen (eenvoudige diefstal, gauwdiefstal, diefstal in voertuig, diefstal met geweld) aangevuld met zaken van intrafamiliaal geweld, vernielingen, verkeerszaken, slagen en verwondingen of gevallen van oplichting.

Om de kwaliteit te kunnen verzekeren, meer bepaald op het niveau de registratie van de klachten, heeft de BTI zich zodanig georganiseerd dat zij elke dag tijdens de dag kan beschikken over een omkadering van Quality Controllers. Deze houden zich beschikbaar voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen die de inspecteurs belast met het onthaal zich zouden kunnen stellen (kwalificeren van een feit, te volgen procedure, …). Tijdens de nacht wordt deze rol waargenomen door de ploegleiders BTI en in voorkomend geval door de officier GZW met wachtdienst.

Het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen de interventiediensten en de zonale wachtdienst
dat op het punt staat aangenomen te worden, voorziet in een taakverdeling waarbij vermeden wordt dat de klager terechtkomt op een andere bestemming dan deze waar hij aanvankelijk werd ontvangen; dit protocol voorziet tevens dat de moeilijke zaken het voorrecht en de specialiteit blijven van onze zonale wacht.

Behoren eveneens tot de bevoegdheid van het personeel van deze onthaaldienst: de teruggave van voertuigen die (vermoedelijk) niet verzekerd en/of niet ingeschreven zijn, evenals het afleveren van dringende doorgangsbewijzen om toegang te krijgen tot de voetgangerszone.

Op termijn wordt er overwogen om het onthaal aan de bevolking, een basisfunctionaliteit van elke lokale politie en een essentiële taak, te versterken met een pool van burgerpersoneel, waardoor het mogelijk wordt om operationeel personeel vrij te maken voor het vervullen van zijn opdrachten op het terrein.


[1] Tous les chiffres du personnel mentionnés dans le présent rapport ont été arrêtés en date du 1er décembre 2016. Notons que compose le personnel du district 1 : les effectifs de ses cinq commissariats de quartier, sa brigade territoriale d'intervention, son secrétariat opérationnel ainsi que les membres du Team Herscham et du management du district.

[2] Het afleveren van accreditaties, het uitwerken en het verdelen in de brievenbussen, het postvatten aan versperringen en indien nodig het heroriënteren van automobilisten en kijklustigen.

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login