Activiteitenverslag 2016

Page
Menu
News
FR
U bent hier:   Home > Het jaar 2016 door de ogen van de directies en diensten > Directie verkeer
FR

Directie verkeer


De verkeersveiligheid, die iedereen aanbelangt, werd ook tot prioriteit opgewaardeerd en blijft een stokpaardje van ons politiekorps. Om het aantal dodelijke ongevallen en ongevallen met gekwetsten te verminderen heeft de Verkeersdirectie verschillende acties in het leven geroepen om te strijden tegen de belangrijkste oorzaken ervan: rijden onder invloed, overdreven snelheid, gebruik van de gsm achter het stuur, enz.

Hierna vindt u de operaties en maatregelen die deze directie heeft genomen om de risico’s op ongevallen zo veel mogelijk te beperken.

1) Snelheidscontroles

In 2016, werd de snelheid van 23 161 458 voertuigen op onze politiezone gecontroleerd.

22 061 479 met vaste flitscamera’s, 332 497 met mobiele controles op plaatsen die werden geselecteerd omwille van hun onveiligheid en nog eens 767 482 met behulp van de Lidar die ter beschikking wordt gesteld van de zes politiezones door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden 46 334 snelheidsinbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. 408 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken wegens overdreven snelheid (tegenover 97 vorig jaar) en 106 buitenlandse overtreders moesten ter plaatse een onmiddellijke inning betalen, in totaal bijna 25 000 euro.

Onze diensten verbaliseerden ook bijna 6 000 bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden en 453 keer voor een combinatie van overdreven snelheid en door het rood rijden.

De snelheidsrecords in 2016 :

Met een mobiele radar:  
160 km/u in plaats van 50 km/u in de Hallepoorttunnel door een Volkswagen Golf op 15 oktober;

Met een onbemande camera :
158 km/u in plaats van 50 km/u door een Audi op de Vuurkruisenlaan begin juni;

Par Lidar :
145 km/u in plaats van 50 km/u Vilvoordelaan door een Škoda Octavia in de eerste helft van februari.

Niet enkel automobilisten trekken onze aandacht: van begin april tot eind september 2016 werden bovenop de gebruikelijke controles 25 acties met betrekking tot de snelheid van bromfietsen georganiseerd. Dat zijn er acht meer dan het voorgaande jaar. 240 bromfietsen werden gecontroleerd en 104 bleken in overtreding, voornamelijk vanwege een illegale aanpassing van de maximumsnelheid (76 opgedreven bromfietsen). Zo werd een bromfiets klasse A (maximumsnelheid 25km/u) gecontroleerd aan een gecorrigeerde snelheid van 84 km/u en één bromfiets klasse B (maximumsnelheid 45 km/u) haalde na de correctie 90 km/u

Behalve de snelheid spelen ook de technische staat van de voertuigen en vermoeidheid bij de bestuurder een rol bij verkeersongevallen. Daarom heeft onze politiezone zeven acties gericht op het keuringsbewijs gevoerd. 5 095 voertuigen werden gecontroleerd waarvan er 125 niet in orde waren met hun technische keuring. Behalve een proces-verbaal kregen deze bestuurders onmiddellijk een verplicht bezoek opgelegd. Daarbij werden 79 rode keuringsbewijzen uitgereikt (waarvan 14 met onmiddellijk verbod om te rijden) en 46 groene (waaronder 12 met beperkte geldigheid).

Er werden ook 229 vrachtvoertuigen gecontroleerd en 56 daarvan werden geverbaliseerd voor diverse overtredingen. De meest voorkomende waren de niet-naleving van de rij- en rusttijden, de afwezigheid van verplichte boorddocumenten of een te zware lading.

2) Rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen

Naast de snelheids- en conformiteitscontroles van voertuigen organiseert ons politiekorps ook regelmatig controles op alcohol en drugs aan het stuur, nog te vaak een bepalende factor in ongevallen met doden of gekwetsten: minstens één grote actie tijdens een weekendnacht per maand. Met onze samplingtoestellen die de lucht in de cockpit van de wagen analyseren en zo aangeven of een inzittende alcohol heeft gedronken, kan het aantal gecontroleerde bestuurders gevoelig worden opgedreven, met als bijkomende voordelen dat zij sneller en goedkoper zijn.

In 2016 werden er niet minder dan 223 controleacties op rijden onder invloed gehouden op het grondgebied van onze politiezone. 51 daarvan werden ingericht door de districten en de Directie interventies en operationele steun die hiervoor ondersteund worden door de Verkeersdirectie.

Bij deze controles werden 65 236 ademtests afgenomen (in vergelijking met maar 6 700 drie jaar eerder, dit onwaarschijnlijke verschil wordt verklaard door het gebruik van samplingtoestellen). 1 469 waren positief en 15 bestuurders die geen ademtest konden afleggen wegens hun gevorderde staat van dronkenschap of die een ademtest weigerden, werden onderworpen aan een bloedafname. 40 personen bestuurden een voertuig onder invloed van verdovende middelen en in totaal werden 271 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Bij deze ademtests afgenomen in het kader van georganiseerde controleacties komen nog eens 5 461 tests die werden uitgevoerd bij interventies voor verkeersongevallen waardoor de teller voor 2016 op 70 697 komt te staan. De hoogste gemeten waarde bedroeg 3,43 gram alcohol per liter bloed, ongeveer zeven keer de toegestane waarde!

3) Bestrijding van asociaal rij- en parkeergedrag

De Verkeersdirectie van ons politiekorps heeft dit jaar opnieuw een actieplan ontwikkeld om asociaal gedrag aan het stuur of bij het parkeren te beteugelen. De operationele diensten hadden voor elke maand van 2016 een specifiek aandachtspunt voor een bepaalde thematiek in dit verband, zonder uiteraard afbreuk te doen aan de constante inspanningen met betrekking tot deze en andere inbreuken.

In januari kreeg de problematiek van het respect voor parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit extra aandacht. We stelden 527 inbreuken vast en takelden 77 voertuigen in overtreding. In februari werden 3 429 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op laad- en loszones en 189 van deze voertuigen getakeld. In maart en december werden de inbreuken betreffende het dragen van de veiligheidsgordel en kinderzitjes geviseerd met 2 527 processen-verbaal en onmiddellijke inningen als resultaat. Tijdens de maanden april en september stelden onze operationele diensten 6 351 overtredingen vast van bestuurders die de weggedeelten voorbehouden aan voertuigen van het openbaar vervoer niet respecteerden en in mei en augustus waren de motorrijders die niet over de reglementaire uitrusting beschikten aan de beurt met 1029 onmiddellijke inningen en processen-verbaal tot gevolg. In juni en oktober werd 4 372 maal geverbaliseerd voor niet-handenvrij gebruik van de gsm aan het stuur. In juli ging de verscherpte aandacht uit naar overtredingen begaan door zwakke weggebruikers. Het is onze opdracht om gedrag dat zwakke weggebruikers in gevaar brengt te verbaliseren, maar het is ook belangrijk om deze laatsten te sensibiliseren voor hun eigen gedrag dat hen in gevaar kan brengen. 421 overtredingen werden geverbaliseerd. En in november tenslotte verbaliseerden onze diensten 4 561 maal voor asociaal parkeergedrag (parkeren in dubbele file, op of op minder dan 5 meter van een zebrapad of op een fietspad of een voetpad, enz.).

De bikers van de Verkeersdirectie, een kleine eenheid van 12 politiemensen, patrouilleren dagelijks met de fiets. Zij worden het hele jaar door ingezet en zijn geconcentreerd op specifieke problematieken zoals de bescherming van zwakke weggebruikers en de vrijwaring van de weggedeelten voorbehouden aan het openbaar vervoer.

Doorheen het jaar heeft deze eenheid 8 745 inbreuken op fietspaden, 2 731 parkeerovertredingen op het voetpad, 923 parkeerovertredingen op of op minder dan 5 meter van een zebrapad en 10 765 overtredingen met betrekking tot het gebruik van een voetgangerszone of woonerf beboet. Dit zijn meer dan 23 000 boetes in verband met de bescherming van zwakke weggebruikers.

Op het vlak van de weggedeelten voorbehouden aan het openbaar vervoer stelden zij 13 794 processen-verbaal op, driemaal meer dan in 2015. Zonder de andere overtredingen zoals het gebruik van een gsm zonder handenvrije kit, het niet dragen van de veiligheidsgordel, door het rode licht rijden, … In totaal werden niet minder dan 40 882 processen-verbaal en onmiddellijke inningen opgesteld door deze bijzonder gemotiveerde eenheid die ook deelneemt aan allerhande ordediensten

In de loop van 2016

Mei

www.polbru.be | Login